biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250274

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

„Zaniedbanie” Uniegoszczy
Mieszkańcy części Uniegoszczy wystąpili do Burmistrza Lubania o przyłączenie ich do miasta uzasadniając to zaniedbaniem ich miejscowości przez Wójta Gminy Lubań. Nierealizowaniem od kilku lat zadań inwestycyjnych na terenie Uniegoszczy. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są mieszkańcy ulicy Jałowcowej oczekujący od lat na wodociąg, drogę asfaltowa oraz oświetlenie drogowe.

Nie wiadomo skąd to odczucie mieszkańców Uniegoszcz o ich zaniedbaniu lub odmiennym traktowaniu. W latach 2011 – 2015 zrealizowano na terenie sołectwa kilkanaście następujących inwestycji o wartości ponad 1.300.000 złotych:

- budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Dolnej – wartość 221.169 zł;
- budowa sieci wodociągowej Uniegoszcz – etap III – wartość 20.424 zł;
- droga dz. 141 – wartość 48.947 zł;
- budowa oświetlenia drogowego dr 2237D – wartość 193.371 zł;
- przebudowa drogi Dymińsko-Dolnej – wartość 242.620, 96 zł;
- położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Za Torem wraz z odwodnieniem – wartość 164.383,20 zł;
- plac zabaw – wartość 36.940,29 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Uniegoszczy – etap I – wartość 108.855 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ulicy Jałowcowej – wartość 7.845 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej na ulicy Granicznej – wartość 34.000 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Uniegoszczy – etap II – wartość 27.100 zł;
- odbudowa drogi dz. 96/4 – wartość 197.629 zł;
- wykonanie drogi dz. 244/40 wraz z przepustami – wartość 45.000 zł.

Wykonanie kilkunastu zadań inwestycyjnych na kwotę 1.300.000 złotych nie może być niezauważone. Podkreślić należy, że z tytułu uiszczonych podatków i opłat lokalnych przez mieszkańców Uniegoszczy gmina otrzymuje wpływy na poziomie około 300.000 zł rocznie. Niemalże identyczną kwotę gmina traci z uwagi na uczęszczanie dzieci z terenu Uniegoszczy do szkół miejskich, która zasila budżet Miasta Lubania. Powyższe zestawienie obejmuje tylko zadania inwestycyjne. Zestawienie nie uwzględnia wydatków bieżących, takich jak bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie oświetlenia drogowego, remonty, itp.

Mieszkańcy ulicy Jałowcowej wnoszą o wykonanie drogi asfaltowej z oświetleniem drogowym oraz wybudowaniem tam sieci wodociągowej uzasadniając wieloletnim okresem zamieszkiwaniem. Faktem jest, że w oddanych do użytku budynkach, od których płacone są podatki, na dzień 30 grudnia 2015 roku, zamieszkuje 35 osób. Większość z nich, bo aż 19 osób zameldowało się tam w roku 2015, 8 osób w roku 2014, 4 osoby w 2011 i 4 osoby w roku 2007. Jak widać okres zamieszkiwania nie może uprawniać mieszkańców do wybudowania w pierwszej kolejności oświetlenia drogowego, w stosunku do mieszkańców Radogoszczy lub drogi. dMieszkańcy ul. Jałowcowej kupując działki budowlane w obrocie prywatnym posiadali wiedzę, że nie ma tam drogi asfaltowej, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej. Uzyskując pozwolenia na budowę zgodzili się na budowę studni oraz posadowienie szamb. Ze strony gminy priorytetem będzie doprowadzenie tam sieci wodociągowej. W tym celu wykonana jest dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. W chwili obecnej czekamy na możliwość aplikowania po zewnętrzne źródła finansowe.

Nie zgodzę się z twierdzeniem, że gmina nie ma woli przyłączenia się do kanalizacji miejskiej. W roku 2015 wykonaliśmy projekt budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Granicznej i włączenie jej do sieci miejskiej. Koszt budowy tego odcinka kanalizacji oszacowano na niemalże milion złotych. Wybudowanie kanalizacji spławnej na terenie całej Uniegoszczy to koszt kilku milionów złotych. Podkreślić należy, że w roku 2015 rozpoczęliśmy program udzielania dotacji w wysokości 5.000 złotych na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Przeznaczając na ten cel kwotę 8.000.000 złotych wsparlibyśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez wszystkie gospodarstwa domowe z terenu gminy, a nie rozwiązując problem gospodarki ściekowej wyłącznie na terenie Uniegoszczy.

W kwestii infrastruktury drogowej jest ona sukcesywnie poprawiana. Z zestawienia zadań inwestycyjnych wynika, że na terenie sołectwa wykonano 5 dróg. W pierwszej kolejności odbudowaliśmy drogi zniszczone wskutek nawalnych opadów deszczu, na które otrzymaliśmy zewnętrzne środki finansowe oraz drogi, przy których faktycznie zamieszkują od kilkudziesięciu lat mieszkańcy (ulica Dymińsko-Dolna).

Reasumując gmina dba o równomierny rozwój naszych miejscowości, czego dowodem jest również Uniegoszcz. Należy jednak pamiętać, że Uniegoszcz jest jednym z 12 sołectwa, w których żyją mieszkańcy o podobnych potrzebach. Nie sądzę, aby mieszkańcy Uniegoszczy przyłączając się do Miasta Lubania mieli niezwłocznie zrealizowane swoje postulaty.
25 01 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze