biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252464

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zebrania wiejskie w gminie Lubań
W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy w tym roku cykl zebrań wiejskich z udziałem mieszkańców Gminy Lubań. Przez dwa tygodnie władze gminy odwiedziły poszczególne sołectwa, podczas których omawiane zostały bieżące sprawy Gminy i poszczególnych sołectw. W spotkaniu udział wzięli : Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń i Zastępca Wójta Gminy Lubań – Aneta Usyk. W zebraniach przewodniczyli również Sołtysi poszczególnych sołectw.

Zebrania wiejskie przeprowadzono zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym przez ogół zebranych porządkiem posiedzeń. Na wstępie Sołtys miejscowości przedłożył sprawozdanie z dotychczasowej swojej działalności oraz rady sołeckiej, w tym wydatkowanie środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa.

Następnie Wójt Gminy Lubań szczegółowo omówił tegoroczny budżet Gminy Lubań z szczególnym uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Na spotkaniach poruszone zostały tematy dotyczące m.in. usuwania azbestu, budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków czy funduszu sołeckiego.

W pierwszej kolejności rozpoczęto od omówienia tematu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań. Jak w roku poprzednim, tak i roku 2016 r. Gmina Lubań ubiega się o dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Usuwanie azbestu jest w pokrywane z środków gminy oraz środków zewnętrznych. Mieszkaniec, u którego usunięto azbest, zobowiązany jest jedynie wykonać nowe pokrycie dachowego z własnych środków i materiałów.

Następnym punktem była informacja o planowanym dofinansowaniu przydomowych oczyszczalni z budżetu Gminy Lubań. Skanalizowanie terenu gminy Lubań jest inwestycją bardzo kosztowną w budowie i eksploatacji, dlatego mając na uwadze obowiązek realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a w tym dbanie o stan środowiska naturalnego oraz o czystość wód gruntowych gmina Lubań zaplanowała dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Planuje się z końcem czerwca ogłosić nabór na składanie wniosków o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni w celu oceny zapotrzebowania mieszkańców.

Następnie Wójt Zbigniew Hercuń, poinformował zebranych o podjętej przez radnych decyzji dotyczącej ustalenia, zgodnie z przyjętą uchwałą, 100 % zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego będącymi mieszkańcami gminy Lubań. Rodzice będą płacić jedynie za wyżywienie. Dzięki wprowadzonej uchwale obniżone zostaną koszty ponoszone przez rodziców. Podjęta decyzja ma również na celu wyrównywać konkurencyjność gminnych przedszkoli z placówkami miejskimi.

Kolejnym punktem zebrania było poruszenie tematu związanego z funkcjonowaniem samorządności wiejskiej. Tematem przewodnim był fundusz sołecki. Należy zaznaczyć, iż rok 2016 to pierwszy rok wdrożenia w gminie takiego funduszu. Są to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mamy nadzieję że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć 2016 roku a pierwsze namacalne efekty wdrożenia funduszu sołeckiego będą widoczne już niebawem.

Końcowym tematem poruszonym na zebraniu była możliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Lubań. W dniach 06 – 24. 06.2016 prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram zostanie podamy do publicznej wiadomości przed jej rozpoczęciem.

Po długich dyskusjach, zebrania wiejskie w Gminie Lubań dobiegły końca. Była to dobra okazja, by Wójt Zbigniew Hercuń wraz ze swoim Zastępcą mógł spotkać się z mieszkańcami Gminy starając się rozwiązywać problemy poszczególnych sołectw. Wszystkie wnioski mieszkańców zgłaszane podczas zebrań zostały spisane i będą przekazane do urzędu w celu ich przeanalizowania, a w przypadku ich zasadności – zostaną zrealizowane.
16 03 2016


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze