biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250266

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Środki zewnętrzene pozyskane w 2015 roku
Rok 2015 to kolejny rok inwestycji, który poświęcony został na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo i zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców poprzez budowę i remont dróg, mostów oraz terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, władze gminy realizowały w 2015 roku następujące zadania z udziałem zewnętrznych środków finansowych takich jak fundusze unijne, budżet województwa lub budżet państwa.

1 . "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany został w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu było: budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody, odbudowa ujęcia wody z rurociągiem doprowadzającym wodę na SUW, budowa obiektów towarzyszących: zbiornika napowietrzania wody surowej, odstojnika popłuczyn, zbiornika wody czystej, zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, zbiornika bezodpływowego ścieków po regeneracji złoża, sieci między – obiektowych, budowa elementów zagospodarowania terenu (plac manewrowy, oświetlenie), budowa sieci wodociągowej. Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 778 920,92 PLN, z czego 1 084 707,00 PLN to dofinansowanie. Realizacja projektu znacząco podniosła standard życia mieszkańców miejscowości Mściszów. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stała się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Ważnym elementem infrastruktury związanej z rolnictwem są drogi dojazdowe do gruntów rolnych, które ułatwiają transport rolniczy oraz polepszają warunki komunikacyjne na terenach wiejskich, dlatego jednym z zadań wytypowanych na potrzeby mieszkańców w 2015 roku była przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Henrykowie Lubańskim i Nawojowie Śląskim. Zrealizowany zakres robót dotyczył odcinka drogi o długości 1100mb zlokalizowanej w Henrykowie Lubańskim oraz odcinka w Nawojowie Śląskim o długości 400mb, który obejmował kompleksową przebudowę pełnej drogi wraz z wzmocnieniem rowów, przepustami rurowymi, ścianami oporowymi i nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumiczną. Zadanie zostało wykonane dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Całkowita wartość zadania pn. „Henryków Lubański droga dojazdowa do gruntów rolnych” wyniosła 296 007,78 zł, udział przyznanej dotacji to 233 100,00 zł. Natomiast zadanie pn. „Nawojów Śląski droga dojazdowa do gruntów rolnych” wyniosło 119 113,50 z czego 84 000,00 to kwota dofinansowania. Wybudowane drogi umożliwią mieszkańcom wsi dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych. Wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększą płynność ruchu, a także poprawią warunki życia mieszkańców i przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszej gminy.

3. W roku 2015 Gmina Lubań otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Środki finansowe otrzymane z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozwoliły na remont infrastruktury drogowej w miejscowościach: Uniegoszcz, Jałowiec, Radostów Dolny i Nawojów Łużycki. Środki, jakie uzyskujemy z Budżetu Państwa stanowią niejednokrotnie szansę na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas klęsk żywiołowych, dlatego staramy się je wykorzystywać na przebudowę dróg, które podczas nawalnych opadów deszczu stanowią ogromny problem dla mieszkańców. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła 1 247 945, 08 zł z czego 998 536,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa

4. W 2015 roku, władze gminy zadbały o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, poprzez zakończenie modernizacji remizy strażackiej OSP Pisarzowice, która realizowana była w przeciągu 3 lat oraz zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 2,5/16, z napędem 4x4 marki Mercedes Benz Atego, ze zbiornikiem na środek gaśniczy, przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w tym do ograniczenia strefy skażenia. Nowy samochód strażacki, zastąpił wyeksploatowany ze względu na swój wiek wóz z 1979 roku, który wymagał ciągłych napraw, co utrudniało podjęcie działań związanych z pożarami i przekładało się na dłuższy dojazd do innych zdarzeń. Całkowity koszt operacji wyniósł jednostkę 638 280,00 zł. Na wsparcie przedmiotowego przedsięwzięcia, udało się pozyskać dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Lubań, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego w roku 2015, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadleśnictwa Pieńsk i Nadleśnictwa Świeradów. Realizacja projektu pozwoli OSP Pisarzowice, na szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia, znacznie zwiększy bezpieczeństwo i gotowość operacyjną jednostki oraz poprawi skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, jak i umożliwi likwidację skutków skażeń środowiska w oparciu o nowoczesny sprzęt na terenie Gminy Lubań, Powiatu Lubańskiego ale również w razie potrzeby na terenie Województwa Dolnośląskiego.

5. Istotnym wydarzeniem dla rozwoju Gminy Lubań w 2015 roku, było zakończenie prac nad budową boiska lekkoatletycznego w Pisarzowicach. Boisko lekkoatletyczne powstało przy udziale kilku źródeł - z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400 tys. zł, oraz przy współudziale środków z Budżetu Województwa ramach Programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w kwocie 300 tys. zł. Kwota dofinansowania to 700 tys. zł, co stanowi ponad połowę kosztów inwestycji. Środki finansowe otrzymane na realizacje przedsięwzięcia, pozwoliły na zakończenie i odbiór zadania. Całkowity koszt operacji wyniósł Gminę Lubań 1 303 000,00 PLN. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego było wybudowanie kompleksu sportowego, składającego się z następujących elementów: bieżnia okólna 4-torowa z nawierzchnią syntetyczną, bieżnia do sprintu 6-torowa (ze startem i wybiegiem) z nawierzchnią syntetyczną, skocznia w dal z rozbiegiem z nawierzchnią syntetyczną, inne urządzenia lekkoatletyczne: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej: boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną, piłkochwyty, bramki piłkarskie. Wybudowanie w Pisarzowicach ww. obiektu przyczyni się do integracji społecznej, popularyzacji aktywnego stylu życia. Nowo wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie bezpłatne, da okazję do poznania innych sposobów aktywności fizycznej, będzie sprzyjał aktywnemu rozwojowi fizycznemu.

6. Aby nasi mieszkańcy mieli możliwość choć na chwalę poczuć sportowego ducha na terenie Gminy Lubań w 2015 roku zamontowane zostały urządzenia tworzące siłownie zewnętrzne na świeżym powietrzu - place fitness w miejscowości Radostów Średni i Nawojów Śląski. Oba place fitness wyposażone zostały w najlepszy sprzęt do ćwiczeń. Na obiektach znalazły się urządzenia takie jak: piechur, orbitrek, stepper, ławka skośna, motyl klasyczny, wyciąg górny, twister, wyciskanie siedząc oraz wioślarz i jeździec. Zamontowane urządzenia z całą pewnością dostarczą mnóstwo przyjemności korzystającym a przy tym są bezpieczne oraz ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubań. Poprzez realizację zadania p.n.: „Aktywnie na co dzień – budowa bazy rekreacyjnej w Gminie Lubań: place fitness w Radostowie Średnim i Nawojowie Śląskim”, umożliwiliśmy mieszkańcom spędzenie czasu w sposób kreatywny poprzez ćwiczenie na profesjonalnym sprzęcie. Koszt zadania wyniósł 69 027,00 zł z czego 25 000,00 zł to dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

7. W 2015 roku po raz pierwszy na terenie Gminy Lubań zakończyła się akcja usuwania azbestu -w okresie od lipca 2015 r. do sierpnia 2015 r. Gmina Lubań realizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 9 808,67 PLN. Całość zadania wyniosła 13 767,24 PLN. W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 29,830 Mg.

W 2015 roku zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. które wynikły z potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych Gminy Lubań. Mamy nadzieje, że nasza gmina będzie stale zmieniać się na lepsze a udział w wielu projektach unijnych pozwoli na rozwój gminy.
23 03 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze