biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250283

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Plany na kolejne lata
Co roku realizowane są liczne zadania i przedsięwzięcia, które są kontynuacją zamierzonej perspektywy rozwoju gminy. W przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego, w 2016 roku do 2018 roku zaplanowano do realizacji wiele istotnych inwestycji na terenie Gminy Lubań m.in.:

1) W bieżącym roku kontynuowana będzie budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W IV kwartale 2015 roku, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2016 roku, polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pisarzowice, Kościelniki Dolne oraz Radostów Średni. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dróg o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną o nawierzchni mineralno – bitumicznej.

2) W dalszym ciągu kontynuowane będą zadania związane z remontem, odbudową lub przebudową infrastruktury drogowej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W związku z otrzymaniem informacji o możliwości ubiegania się o pomoc z budżetu państwa w roku 2016 na usuwanie klęsk żywiołowych mających miejsce w latach 2013 -2015, Gmina Lubań złożyła w dniu 22.01.2016 roku propozycję zadań priorytetowych do realizacji w bieżącym roku. W ramach złożonego wniosku, wyznaczono do realizacji 5 zadań: odbudowę mostu nad Ciekiem Olszówka w miejscowości Jałowiec, odbudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Uniegoszcz, Radostów Dolny, Mściszów i Kościelnik.

3) W 2016 roku nastąpi kontynuacja tworzenia nowych miejsc rekreacji w każdej miejscowości. W ramach ogłoszonego konkursu w dniu 29 lutego 2016 roku złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Lubań, poprzez budowę nowych miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego : budowa wiaty w Radostowie Średnim i placu zabaw w Jałowcu” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na rok 2016. Projekt planowany do realizacji w miejscowości Radostów Średni, ma na celu wybudowanie drewnianej wiaty, która będzie miejscem integracji i wspólnych działań dla mieszkańców. Natomiast projekt planowany do realizacji w miejscowości Jałowiec, będzie miejscem, gdzie dostępny będzie szeroki wachlarz urządzeń, zabawowych dla naszych najmłodszych mieszkańców, który zapewni różne rodzaje zabaw, a przy tym będzie bezpieczny.

4) W dalszym stopniu będzie rozwijana infrastruktura drogowa. W dniu 18.03.2016 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Celem planowanej operacji jest przebudowa 5 dróg lokalnych w miejscowościach: Mściszów, Henryków Lubański, Nawojów Łużycki i Pisarzowice. Realizacja projektu wpłynie na całą gminę i jej mieszkańców, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, stworzenie dogodnych warunków dojazdu do pracy oraz możliwość dostępu do usług publicznych w ośrodkach lokalnych. Przedmiotowe zadania będą zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5) Innowacyjnym zadaniem planowanym do realizacji są projekty wynikające z opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej, tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W związku z ogłoszonym naborem konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, Gmina Lubań planuje złożyć 4 wnioski związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. W chwili obecnej, jesteśmy przygotowani na złożenie 7 wniosków poprzez wykorzystanie sporządzonych audytów energetycznych. Wykonanie zadań uzależnione będzie od pozytywnego rozpatrzenia wniosków i możliwości zapewnienia wkładu własnego w wysokości minimum 15 %.

6) Ponadto w ramach niskiej emisji zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. W 2016 roku w budżecie gminy, wyodrębniono środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na ten cel. Po opracowaniu dokumentacji, władze gminy, będą czynić starania w celu pozyskania niezbędnych środków zewnętrznych na realizację tego projektu. W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planujemy wykonać oświetlenie na ok. 10-15 odcinkach dróg wewnętrznych. Ilość uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i wyodrębnienia niezbędnych środków na wkład własny.
23 03 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze