biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1008418

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Plany na kolejne lata
Co roku realizowane są liczne zadania i przedsięwzięcia, które są kontynuacją zamierzonej perspektywy rozwoju gminy. W przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego, w 2016 roku do 2018 roku zaplanowano do realizacji wiele istotnych inwestycji na terenie Gminy Lubań m.in.:

1) W bieżącym roku kontynuowana będzie budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W IV kwartale 2015 roku, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2016 roku, polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pisarzowice, Kościelniki Dolne oraz Radostów Średni. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dróg o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną o nawierzchni mineralno – bitumicznej.

2) W dalszym ciągu kontynuowane będą zadania związane z remontem, odbudową lub przebudową infrastruktury drogowej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W związku z otrzymaniem informacji o możliwości ubiegania się o pomoc z budżetu państwa w roku 2016 na usuwanie klęsk żywiołowych mających miejsce w latach 2013 -2015, Gmina Lubań złożyła w dniu 22.01.2016 roku propozycję zadań priorytetowych do realizacji w bieżącym roku. W ramach złożonego wniosku, wyznaczono do realizacji 5 zadań: odbudowę mostu nad Ciekiem Olszówka w miejscowości Jałowiec, odbudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Uniegoszcz, Radostów Dolny, Mściszów i Kościelnik.

3) W 2016 roku nastąpi kontynuacja tworzenia nowych miejsc rekreacji w każdej miejscowości. W ramach ogłoszonego konkursu w dniu 29 lutego 2016 roku złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Lubań, poprzez budowę nowych miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego : budowa wiaty w Radostowie Średnim i placu zabaw w Jałowcu” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na rok 2016. Projekt planowany do realizacji w miejscowości Radostów Średni, ma na celu wybudowanie drewnianej wiaty, która będzie miejscem integracji i wspólnych działań dla mieszkańców. Natomiast projekt planowany do realizacji w miejscowości Jałowiec, będzie miejscem, gdzie dostępny będzie szeroki wachlarz urządzeń, zabawowych dla naszych najmłodszych mieszkańców, który zapewni różne rodzaje zabaw, a przy tym będzie bezpieczny.

4) W dalszym stopniu będzie rozwijana infrastruktura drogowa. W dniu 18.03.2016 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Celem planowanej operacji jest przebudowa 5 dróg lokalnych w miejscowościach: Mściszów, Henryków Lubański, Nawojów Łużycki i Pisarzowice. Realizacja projektu wpłynie na całą gminę i jej mieszkańców, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, stworzenie dogodnych warunków dojazdu do pracy oraz możliwość dostępu do usług publicznych w ośrodkach lokalnych. Przedmiotowe zadania będą zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5) Innowacyjnym zadaniem planowanym do realizacji są projekty wynikające z opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej, tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W związku z ogłoszonym naborem konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, Gmina Lubań planuje złożyć 4 wnioski związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. W chwili obecnej, jesteśmy przygotowani na złożenie 7 wniosków poprzez wykorzystanie sporządzonych audytów energetycznych. Wykonanie zadań uzależnione będzie od pozytywnego rozpatrzenia wniosków i możliwości zapewnienia wkładu własnego w wysokości minimum 15 %.

6) Ponadto w ramach niskiej emisji zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. W 2016 roku w budżecie gminy, wyodrębniono środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na ten cel. Po opracowaniu dokumentacji, władze gminy, będą czynić starania w celu pozyskania niezbędnych środków zewnętrznych na realizację tego projektu. W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planujemy wykonać oświetlenie na ok. 10-15 odcinkach dróg wewnętrznych. Ilość uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i wyodrębnienia niezbędnych środków na wkład własny.
23 03 2016


 AKTUALNOŚCI

Schronisko dla zwierząt

OGŁOSZENIA

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze