biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116666

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Będzie nowa droga dla rolników
Zarząd Wojewódz¬twa Dolnośląskiego po raz kolejny roz¬dysponował środki dla samorządów na przebudowę dróg dojaz¬dowych do grun¬tów rol¬nych. Dotacja objęła także gminę Lubań, która otrzyma pomoc finansową w kwocie 235 200,00 zł.

Przedmiotowa droga dotyczy odcinka drogi o długości 1,120 km zlokalizowanej w Radostowie Dolnym – Radostowie Średnim, który obejmuje kompleksową przebudowę pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną. Przedmiotowa droga została wybrana ze względu na natężenie ruchu oraz potrzebę dostępności do gruntów rolnych dla mieszkańców gminy.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego to dla gminy dodat¬kowa i nie¬mała moż¬liwość pozyskania wspar¬cia na poprawę lokal¬nej sieci drogo¬wej. Dotacja ta prze¬łoży się na wymierny efekt – kilometry odnowionych dróg na wsi, z których korzystać będą nie tylko rolnicy ale również i miesz¬kańcy Gminy Lubań. Jest to kolejna droga dojazdowa, którą wykonano w bieżącym roku, poprzez ich poprawę wartości użytkowej. Warto wspomnieć, iż we wrześniu odbył się komisyjny odbiór innej drogi - zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kościelniki Dolne, która również została wykonana dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń
11 10 2016


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze