biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252456

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Połowa kadencji samorządu za nami
Jesteśmy na półmetku obecnej kadencji samorządu Gminy Lubań - to dobry moment na dokonanie cząstkowej oceny dwuletnich działań lokalnej władzy, jest to też okazja do podsumowania najważniejszych projektów i działań, jakimi zajmowała się w połowie mijającej kadencji.

Rok 2015 to pierwszy rok drugiej kadencji obecnego wójta na rzecz Gminy Lubań i jej mieszkańców. W roku 2015 wykonano wydatki w kwocie 24 082 485,30 zł, na co składają się wydatki bieżące w wysokości 17 617 653,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 464 832,08 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zamknęły się kwotą 6 890 184,00 zł z czego 3 205 161,00 zł to środki zewnętrzne. Pomimo ograniczonego budżetu w 2015 i 2016 roku udało się zrealizować wiele istotnych dla gminy zadań inwestycyjnych.

W 2015 roku w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przeprowadzono szereg niezbędnym prac remontowo - budowlanych, w tym m.in. przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Kościelnik i Uniegoszcz, a także wybudowano stację uzdatniania wody i sieć wodociągową w Mściszowie, która została zrealizowana dzięki pomocy finansowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Efektem realizacji projektów jest znaczne podniesienie standardu życia mieszkańców a Gmina Lubań stała się jeszcze bardziej atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenia działalności gospodarczej - doprowadzi to z pewnością do rozwoju regionu. Łączna wartość wykonanych zadań wyniosła 1 837 123,00, z czego kwota 1 084 707, 00 zł to środki zewnętrzne.

Transport i łączność stanowi jeden z wielu strategicznych priorytetów władz gminy. W 2015 roku zrealizowano wiele zadań związanych z poprawą stanu technicznego dróg gminnych i bezpieczeństwa pieszego. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 390 595,00 zł. Tym samym, w 2015 roku kontynuowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dzięki udziale zewnętrznych środków finansowych udało się przebudować odcinki dróg w miejscowości Nawojów Śląski i Henryków Lubański o całkowitej długości 1,510 km. Oprócz dróg rolnych, przebudowano również ciąg komunikacyjny przy boisku w Kościelniku Dolnym. W ramach poprawy stanu dróg, podjęto również starania w pozyskaniu środków finansowych na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W wyniku starań podjętych przez władze samorządowe, Gmina Lubań odbudowała drogi zniszczone podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu w miejscowości Uniegoszcz, Jałowiec, Radostów Dolny i Nawojów Łużycki o łącznej długości 2,390 km. Wartość zadań wyniosła 1 390 595,11 zł z czego 998 354,00 zł to środki zewnętrzne.

Zadania realizowane w 2015 roku to również zadania z zakresu działalności usługowej. Odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, jest kaplica na cmentarzu w Pisarzowicach. Co istotne, kaplica będzie służyć nie tylko mieszkańcom Pisarzowic, ale także innym miejscowością gminy Lubań, które takiej nie posiadają. Warto dodać, że w 2016 roku, w celu podniesienia atrakcyjności tego obiektu, władze gminy zakupiły profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy na organizację ceremonii pogrzebowych. Łączna wartość II etapu zadania wyniosła 121 660,00 zł

Na uwagę w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zasługuje kilka projektów. W 2015 roku władze gminy wyremontowały remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach - etap II oraz zakupiono dla tej jednostki samochód ratowniczo-gaśniczy, który przeznaczony jest do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym do ograniczenia strefy skażenia. Na wsparcie przedmiotowego przedsięwzięcia, jednostka OSP przy pomocy pracowników urzędu gminy, złożyła równolegle kilka wniosków o dotację. Zakup samochodu współfinansowano z następujących środków:
- budżetu Gminy Lubań – 278 280,00 zł
- Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 150 000,00 zł
- budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego w roku 2015” – 90 000,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 80 000,00 zł
- Nadleśnictwa Pieńsk – 20 000,00 zł
- Nadleśnictwa Świeradów – 20 000,00 zł
Warto również wspomnieć, że gmina dofinansowała zestaw ratowniczo - drogowy w celu stworzenia bezpiecznych warunków życia dla mieszkańców, poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Łączna wartość wszystkich inwestycji ze środków własnych wyniosła 586 391,00 zł zaś ze środków zewnętrznych 420 000,00 zł.

Władze gminy, mając na uwadze stan środowiska naturalnego, zrealizowała kilka zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W 2015 roku ze względu na obowiązek realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, po raz pierwszy zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na udzielanie dotacji osobom indywidualnym na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczając na ten cel 100 000,00 zł. Ponadto, jak co roku, Gmina zrealizowała inwestycje w zakresie oświetlenia, które zostały wykonane przy drodze w Mściszowie, Radostowie Dolnym, Nawojowie Śląskim i Jałowcu a w miejscowości Henryków Lubański wykonano rozbudowę oświetlenia oraz instalację odgromową sceny na placu rekreacyjnym. Realizacja tych zadań pozwoliła na znaczne podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców, a dodatkowo zwiększyła bezpieczeństwo i ograniczyła liczbę wypadków na obszarze gminy. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 378 691,00 zł

2015 rok został poświęcony również na rozwijanie infrastruktury sportowej, poprzez budowę terenów rekreacyjnych czy obiektów sportowych. W tym zakresie, wybudowano w stanie surowym, szatnię przy boisku LZS Radostów oraz zakupiono piłkochwyty przy boisku w Kościelniku. Kontynuując budowę miejsc rekreacyjnych, na terenie Radostowa Średniego i Nawojowa Śląskiego zamontowano urządzenia tworzące siłownie zewnętrzne. Niezwykle ważnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w zakresie kultury fizycznej była budowa boiska lekkoatletycznego w Pisarzowicach - jest to jedno z pierwszych takich boisk w naszym powiecie wybudowane w ramach unikatowego w kraju programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączna wartość wykonanych zadań wyniosła 1 539 666,00 zł, z czego kwota 725 000,00 zł to środki zewnętrzne, które pozyskała gmina.

Rok 2016 nie jest mniej pracowity - władze gminy zrealizowały wiele zadań inwestycyjnych, które wynikły z różnych potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych Gminy Lubań. Praktycznie w każdej z miejscowości Gminy Lubań w ostatnim roku wykonano inwestycje polepszające warunki życia mieszkańców. Po przeprowadzonej analizie realizacji zadań inwestycyjnych na koniec października 2016 roku sytuacja przedstawia się następująco:

W bieżącym roku kontynuowana była budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w miejscowości Kościelniki Dolne i Radostów Średni, przebudowano łącznie ok. 2 km dróg rolnych.

W dalszym ciągu kontynuowane były zadania związane z remontem, odbudową lub przebudową infrastruktury drogowej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W związku z otrzymaniem w 2016 roku pomocy z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych – wykonano drogę wewnętrzną w miejscowości Uniegoszcz i drogę w Mściszowie. Ponadto, w trakcie realizacji jest odbudowa mostu nad Ciekiem Olszówka w miejscowości Jałowiec. Z kolei ze środków własnych, przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Pisarzowice o długości ok. 0,150 km. W troskę o nasze dzieci, wykonano również ciąg komunikacyjny z kostki brukowej przy szkole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Pisarzowicach.

W ramach niskiej emisji w 2016 roku zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową na budowę ok. 10 km oświetlenia LED – dzięki opracowaniu dokumentacji, władze gminy mogą starać się o pozyskanie niezbędnych środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Ponadto, na kompleksie sportowym w Pisarzowicach, wykonane zostanie nowe oświetlenie i monitoring.

W 2016 roku nastąpiła kontynuacja tworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku. W ramach udzielenia pomocy finansowej, powstały miejsca, służące do użytku publicznego - wybudowano wiatę w Radostowie Średnim i plac zabaw w Jałowcu. W bieżącym roku zakończono również budowę szatni w Radostowie Średnim – nowy obiekt z całą pewnością będzie pełnił funkcje zaplecza sportowego dla uczestników rozgrywek sportowych oraz imprez lokalnych organizowanych na terenie obiektu sportowego.

Władze gminy będą rozwijać infrastrukturę drogową – w bieżącym roku wykonano dokumentacje projektowe na zadania związane z przebudową dróg. Realizacja projektu wpłynie na całą gminę i jej mieszkańców - stworzymy dogodne warunki dojazdu do pracy oraz możliwość dostępu do usług publicznych w poszczególnych miejscowościach.

Ponadto, zadaniami planowanymi do realizacji, są projekty wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań, tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w ramach tego zakresu w 2016 roku wykonano prace projektowe dotyczące modernizacji świetlicy w Mściszowie i Henrykowie Lubańskim.

Na bieżąco planowana jest już następna inwestycja - budowa szatni w Pisarzowicach, dla której wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacją tego przedsięwzięcia, zajmie się LZS Pisarzowice, który jeszcze w tym roku złoży wniosek o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nadmienić należy, że Gmina Lubań po raz pierwszy w budżecie na rok 2016, wyodrębniła fundusz sołecki, przeznaczając na jego realizację 231 456,49 zł. Taka forma rozdysponowywania środków spowodowała, że mieszkańcy mieli zdecydowanie większy wpływ na podejmowane działania w ich miejscowościach. W ramach funduszu 12 sołectw Gminy Lubań otrzymało kwoty od 12 394,38 zł (Jałowiec) do 28 427,47 zł (Pisarzowice). Dzięki zaangażowaniu i aktywności mieszkańców udało się zrealizować wiele przedsięwzięć - środki te wydatkowane zostały tylko i wyłącznie na zadania własne gminy np. zakup sprzętu na place rekreacyjne, organizacja spotkań integracyjnych, wsparcie OSP, zakup pomocy naukowych dla placówek szkolnych i bibliotek oraz realizacja zadań inwestycyjnych typu: drogi, oświetlenie itp.

Podsumowując, na realizację ww. zadań w 2016 roku, Gmina Lubań pozyskała środki zewnętrzne na ok. 1 200 000,00 zł. Należy nadmienić, że w latach 2015-2016 zaciągnięto kredyt tylko w roku 2015 w wysokości 1 515 678, 00 zł na realizację zadania: Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II (wartość zadania – 1 837 123,00 zł z czego 1 084 707,00 zł to kwota dofinansowania). Jednak warto zwrócić uwagę, że gmina realizuje wiele inwestycji oraz szereg innych prac remontowych i porządkowych, z wykorzystaniem środków własnych oraz pozyskanych dotacji. Łącznie na półmetku kadencji 2014-2018 wykonamy zadania inwestycyjne na kwotę ponad 10 000 000,00 zł.

Lata 2015 - 2016 to kolejne lata dużych zadań, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców. Każdy z nas ma świadomość, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, jednak półmetek kadencji to tylko część wielu zaplanowanych inwestycji. Zrealizowano wiele zadań związanych z ekologią i inwestycjami drogowymi. Pamiętajmy również o nowo powstałych obiektach użyteczności publicznej – place fitness, place zabaw czy wiaty rekreacyjne, które niewątpliwie poprawiają estetykę i wygląd naszej Gminy.
05 01 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze