biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

572571

 

 

Gmina Lubań przyjazna środowisku
W dokumentach strategicznych Gminy Lubań, takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubań na lata 2005-2015, jako istotny problem wskazuje się zanieczyszczenie powietrza przez węglowe kotłownie domowe. Ponadto, przez Gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny łączący Jelenią Górę z przejściem granicznym w Zgorzelcu, co wpływa znacząco na natężenie ruchu i ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dlatego Gmina Lubań chcąc podjąć działania, które zredukowałyby ilość zużytej energii oraz przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza, w grudniu 2013 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań” w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
29 10 2014

 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Gmina Lubań przyjazna środowisku

OGŁOSZENIA

Usuwanie azbestu

RADA GMINY

Koniec roku z budżetem

GOKiS

Nauka gry na gitarze