biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251486

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

KOMUNIKAT
Informuję mieszkańców Gminy Lubań, że z dniem 01 stycznia 2009 r. wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 195, poz. 1198).
Znowelizowana ustawa wskazuje terminy, w jakich jesteśmy zobowiązani wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego oraz przyczyny jego unieważnienia.

Proszę pamiętać, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument:

 • w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,
  a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące,

 • w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie,

 • w razie upływu terminu ważności dowodu osobistego - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu,

 • w razie utraty dowodu osobistego - o wymianę należy wystąpić niezwłocznie.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

 3. z dniem zgonu jego posiadacza,

 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w punktach 1 i 6,

 5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - w tym: nazwisko, imię, adres - w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,

 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.


W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w punkcie 5 wynosi 4 miesiące.
Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach wymienionych wyżej, następuje w formie czynności materialno-technicznej.
Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się tej decyzji.
W znowelizowanej ustawie doprecyzowano, m.in. że w dowodzie osobistym zamieszcza się wyłącznie adres pobytu osoby w kraju, gdyż tylko takie dane adresowe gromadzone są w zbiorach meldunkowych. W przypadku osób zamieszkałych na stale poza granicami kraju informacji o adresie nie zamieszcza się.

Wójt Gminy Lubań
Mirosław Herdzik
08 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze