biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252533

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Uczeń na wsi
Informacja dot. dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu „Uczeń na Wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Gminy Lubań

1.Wnioski/formularze/ o udzielenie stypendium wydawane będą od 21 sierpnia 2009 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Lubaniu /pokój nr 26 II piętro/.
2.Wnioski należy wypełnić czytelnie o wszystkie wymagane w formularzu informacje.
3.Do wniosku należy dołączyć :
- Kserokopie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
- Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza Wniosku o dofinansowanie
- Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
- Kserokopia aktu urodzenia
- Kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia
4.Wnioski nie kompletne nie będą przyjmowane.
5.Termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września 2009

Dodatkowe informacje:
1.Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje uczniom uczęszczającym do Oddziałów Przedszkolnych tzw.”O”.
2.Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł.
3.Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, nie może przekroczyć 1 531,20 zł.

Wszelkie inne informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół –pok.26


DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
Halina Gancarz
23 07 2009


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze