biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1220961

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Powszechny Spis Rolny 2010
W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.
Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040)
PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Celem PSR 2010 jest:
• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
• aktualizacja pospisowa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Zakres zbieranych informacji:
• dane użytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego
• dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące:
- użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów – m.in. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa w podziale na kategorie użytkowania, powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych oraz uprawach trwałych,
- zwierząt gospodarskich – m.in. stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
- ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń – m.in. dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
- zużycia nawozów – m.in. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
- pracujących w gospodarstwie rolnym – m.in. informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonując pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
- struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa – m.in. informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą oraz o fakcie korzystania przez gospodarstwo z dopłat do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
• dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe,
w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym.

Metody zbierania danych spisowych
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie powszechnym zostaną użyte formularze elektroniczne, do których jako pierwsze zostaną wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych. Dane te będą następnie potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane przez respondentów podczas samopisu internetowego oraz przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów bezpośrednich.
Dane od respondentów zbierane będą poprzez:
Samopis internetowy, który rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, tj. 1 września i potrwa do 17 października 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami, ale nie dłużej niż przez 14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie www.spis.gov.pl.
Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 8 września do 31 października 2010 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji call center. Ankieter telefonując do respondentów powinien, w celu uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).
Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony w dniach 8 września - 31 października 2010 r. z respondentami, dla których nie udało się zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.
Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Poufność i bezpieczeństwo zebranych danych
Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad bezpośredni, która m.in.:
• Złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,
• Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,
• Składając wizytę musi posiadać umieszczony na widocznym miejscu identyfikator zawierający zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się przenośnym urządzeniem elektronicznym (hand-held), wyposażonym w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest odpowiednio zabezpieczone i przeznaczone wyłącznie dla rachmistrza - żadna inna osoba nie może się nim posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego będą od razu szyfrowane i przekazywane do zbiorczej bazy danych.

Ulotka promocyjna
List Generalnego Komisarza Spisowego
12 08 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze