biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251484

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Nabór na rachmistrzów
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Lubań
Na podstawie art.18 pkt 2 lit.d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz.277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Lubań.
Główny Urząd Statystyczny określił następujące warunki, jakie winien spełniać kandydat na rachmistrza spisowego:
1. ukończone 18 lat,
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
3. posiadać prawa publiczne,
4. być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. powinien mieszkać lub pracować na terenie Gminy Lubań,
6. być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj. ( od 5 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r. także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011 r.) odprawy przedspisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu: od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności, (szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin),
7. posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS,
8. posiadać pełną sprawność fizyczną,
9. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi przeprowadzać będzie wywiady,
10. być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
11. być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej,
12. posiadać doskonałą znajomość języka polskiego.

Preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w wykonywaniu pracy związanej
z przeprowadzaniem czynności spisowych.

GUS określił dla Gminy Lubań liczbę 3 rachmistrzów spisowych i 0 osób rezerwowych.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą jeden cykl 4-dniowych szkoleń w okresie podanym w pkt.6. z zakresu metodologii o organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami
i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umowy - zlecenia przez Urząd Statystyczny. Do zawarcia umowy – zlecenia kandydat na rachmistrza zobowiązany będzie do podania danych wymaganych przez GUS, w określonym terminie.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych

Zgłoszenia należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18; 59-800 Lubań, I piętro pokój Nr 14 lub za pośrednictwem urzędu pocztowego w kopertach adresowanych następująco:
Urząd Gminy Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań
„Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego NSP 2011”
w terminie do 20 grudnia 2010 roku w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Lubań.
Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.ugluban.nv.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Załączniki: formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Lubań
Gminny Komisarz Spisowy
Mirosław Herdzik
09 12 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze