biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251492

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie spotkania dziennikarskiego z uczestnikami projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest poprowadzenie spotkania dziennikarskiego z uczestnikami projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”. W spotkaniu będzie uczestniczyć 20 – osobowa grupa, składająca się z mieszkańców Gminy Lubań w wieku od 15 do 24 roku życia. Osoby biorące udział w projekcie są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na co najmniej jeden powód dotyczący bezpośrednio uczestnika lub najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo): ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczych lub wychowawczych, alkoholizm, narkomania. W ramach zajęć przeprowadzone zostanie spotkanie z dziennikarzem, który wprowadzi uczestników w tematykę funkcjonowania mediów oraz przedstawi informacje związane z pracą w zawodzie dziennikarza. Usługa obejmuje 5 godzin szkoleniowych (1 dzień szkoleniowy – 5 godzin).
3. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 12.08.2011 roku do godziny 15:00.
5. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć z uczestnikami projektu muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne – kryteria dostępu:
1) minimum 5 – letnie doświadczenie w zawodzie dziennikarza
2) minimum 3 relacje/reportaże, które ukazały się w telewizji o zasięgu ogólnopolskim
3) minimum 1 autorski program publicystyczny emitowany w telewizji regionalnej
4) minimum 5 publikacji zamieszczonych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
6. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
7. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
8. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38

01 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze