biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1221692

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie spotkania dziennikarskiego z uczestnikami projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest poprowadzenie spotkania dziennikarskiego z uczestnikami projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”. W spotkaniu będzie uczestniczyć 20 – osobowa grupa, składająca się z mieszkańców Gminy Lubań w wieku od 15 do 24 roku życia. Osoby biorące udział w projekcie są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na co najmniej jeden powód dotyczący bezpośrednio uczestnika lub najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo): ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczych lub wychowawczych, alkoholizm, narkomania. W ramach zajęć przeprowadzone zostanie spotkanie z dziennikarzem, który wprowadzi uczestników w tematykę funkcjonowania mediów oraz przedstawi informacje związane z pracą w zawodzie dziennikarza. Usługa obejmuje 5 godzin szkoleniowych (1 dzień szkoleniowy – 5 godzin).
3. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 12.08.2011 roku do godziny 15:00.
5. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć z uczestnikami projektu muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne – kryteria dostępu:
1) minimum 5 – letnie doświadczenie w zawodzie dziennikarza
2) minimum 3 relacje/reportaże, które ukazały się w telewizji o zasięgu ogólnopolskim
3) minimum 1 autorski program publicystyczny emitowany w telewizji regionalnej
4) minimum 5 publikacji zamieszczonych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
6. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
7. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
8. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38

01 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze