biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251491

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Stypendium dla uczniów
UWAGA RODZICE Wójt Gminy Lubań informuje:
że wzorem lat ubiegłych, przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubań, na rok szkolny 2011/2012.

w terminie od 1 do 15 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek wraz z załącznikami, o udzielenie stypendium szkolnego, na rok szkolny 2011/2012

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań
Referat Budżetu i Finansów Publicznych, pok. nr 21
Tel.: 75 646 59 25

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Zaświadczenia od pracodawcy o osiągniętych dochodach netto.*
3. W przypadku osoby bezrobotnej – zaświadczenia o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu
(z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych).
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu – zaświadczenie z PUP Lubań,
o statusie osoby bezrobotnej (niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych) oraz oświadczenie o pozostawaniu bez pracy
i dochodu.*
5. Oświadczenia o osiągniętych innych dochodach (dorywcza praca zarobkowa, praca z zagranicą, lub inne dochody: alimenty,
renta, emerytura).*
6. Zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.*
7. Informacja o posiadanym gospodarstwie rolnym – nakaz płatniczy lub oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa.
8. Zaświadczenie ze szkoły/placówki szkolnej o spełnianiu obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2011/2012.
9. Oświadczenie o numerze konta bankowego (w przypadku przekazania zwrotu stypendium szkolnego na konto bankowe).

* Podane informacje winny dotyczyć miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (m-c sierpień 2011r.)


Dodatkowe informacje:
1.Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje uczniom uczęszczającym do Oddziałów Przedszkolnych tzw.”O”.
2.Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
3.Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w przeliczeniu na
jedną osobę zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, nie może być większy niż 351 złotych netto.
4.Nie jest uzasadnione traktowanie pojęć „uprawniony do ubiegania się o pomoc” i „uprawniony do otrzymania pomocy” – jako
tożsamych.


Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy, w Referacie Budżetu i Finansów Publicznych – pokój nr 21; a także na stronie internetowej: www.luban.ug.gov.pl (druki do pobrania). Informacje pod numerem tel. 75 646 59 25.

WÓJT GMINY LUBAŃ
ZBIGNIEW HERCUŃ
26 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze