biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252531

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Nabór z działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim - "Dzienniku Gazecie Prawnej". Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.


W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych. Informując o kolejnym naborze podkreślamy, iż wprowadzono szereg istotnych zmian mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie pomocy w przypadku Wnioskodawców, którzy złożą poprawnie wypełnionej kompletne dokumenty aplikacyjne. Wpływ na skrócenie czasu weryfikacji będzie miało ograniczenie możliwości wydłużenia terminu na wykonanie przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy z 6 miesięcy do łącznie 30 dni. Dlatego szczególnie istotne jest, aby wniosek o przyznanie pomocy wypełnić zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej ARiMR - www.arimr.gov.pl.
27 03 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze