biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252528

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA HANDLU PODCZAS MAJÓWKI Z GOKISEM w dniu 11 maja 2013 r.
Termin i miejsce organizacji kiermaszu: 11 maja – sobota (w godz. 15.00 - 22.00)
Miejsce organizacji kiermaszu: Plac rekreacyjny ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Regulamin:
1.Regulamin dotyczy producentów i handlowców oferujących towary o charakterze
konsumpcyjnym (za wyjątkiem napojów alkoholowych) oraz wytwórców regionalnych artykułów spożywczych i gastronomii oferującej dania regionalne.

2. Zgłoszenia wystawców w postaci wypełnionej karty „Zgłoszenia na plac handlowy” przyjmowane są do dnia 22 kwietnia 2013 r.
pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań
lub: gokis@luban.ug.gov.pl

Karta zgłoszenia

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz rodzaj proponowanego asortymentu.

4.Organizator – GOKiS– po otrzymaniu karty zgłoszenia potwierdzi w terminie do dnia 26
kwietnia 2013 r. przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa.

5. Warunkiem upoważniającym do handlu jest pisemna zgoda organizatora oraz uiszczenie opłaty na działalność społeczno kulturalną do dnia 04.05.2013 r. w kwocie
• 100,00 zł (słownie: sto złotych) - STOISKO o powierzchni do 5 m
• 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) - STOISKO o powierzchni od 5 m
na rachunek bankowy: BPS SA O/Zgorzelec F/Lubań 41 1930 1275 2272 0246 0271 0001 z dopiskiem MAJÓWKA Z GOKISEM

6. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych (stoiska będą usuwane z terenu imprezy).

7. Lokalizację stoisk wskaże organizator imprezy.

8. Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowiek a może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl

UWAGA!!! Do wejścia na teren placu handlowego i ustawienia stoisk będzie upoważniało okazanie potwierdzenia dokonanej wpłaty na konto organizatora.

9. Ustawianie stoisk handlowych na terenie placu handlowego może rozpocząć się najwcześniej
o godzinie 7.00. Samochody dostawcze muszą wyjechać z terenu placu handlowego na 60 minut przed rozpoczęciem imprezy, tj. o godzinie 14.00.

10. Uczestnik MAJÓWKI Z GOKISEM zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu
stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków
atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).

Informacji na temat imprezy udzielają:

Justyna Antoszewska tel.75 648 07 44
Iwona Janikowska tel.75 721 70 10
e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl
Beata Litwin – tel. 75 648 07 44– w sprawie opłat za udział w MAJÓWCE Z GOKISEM

UWAGA! Zakazuje się handlu bronią lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami, materiałami wybuchowymi, wyrobami pirotechnicznymi, materiałami pożarowo niebezpiecznymi, napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, znakami i akcesoriami o charakterze nazistowskim. Handlujący tym asortymentem będą usuwani z terenu imprezy.
04 04 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze