biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251815

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Nabór wniosków z zakresu usuwania azbestu
Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu: „programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest” ,w ramach którego Gmina Lubań ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jego obszarze.
W związku z tym Gmina Lubań planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015-2032”. Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiani wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 20 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań w sekretariacie: w poniedziałki od 08.00 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki od 07.15 do 15.15, w piątki od 07.00do 07.00, na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w Lubaniu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska pok. Nr 2 lub pobrać jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków, powołaną w drodze Zarządzenia przez Wójta Gminy Lubań. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:
- W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski ze złożonym azbestem na nieruchomościach zgodnie z przeprowadzoną aktualizacją inwentaryzacji w 2015 ,
- Data wpływu do Urzędu Gminy w Lubaniu.
WAŻNE:
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubań przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW we Wrocławiu nabór zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska, ul. Dąbrowskiego 18 lub pod numerem telefonu 756465929 lu w pokoju numer 2.

Więcej ...
09 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze