biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100811

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Nabór wniosków z zakresu usuwania azbestu
Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu: „programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest” ,w ramach którego Gmina Lubań ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jego obszarze.
W związku z tym Gmina Lubań planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2015-2032”. Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiani wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 20 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań w sekretariacie: w poniedziałki od 08.00 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki od 07.15 do 15.15, w piątki od 07.00do 07.00, na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w Lubaniu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska pok. Nr 2 lub pobrać jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków, powołaną w drodze Zarządzenia przez Wójta Gminy Lubań. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:
- W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski ze złożonym azbestem na nieruchomościach zgodnie z przeprowadzoną aktualizacją inwentaryzacji w 2015 ,
- Data wpływu do Urzędu Gminy w Lubaniu.
WAŻNE:
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubań przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW we Wrocławiu nabór zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska, ul. Dąbrowskiego 18 lub pod numerem telefonu 756465929 lu w pokoju numer 2.

Więcej ...
09 02 2015


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze