biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252466

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

UWAGA PODATNICY !
I.W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, a w następstwie rodzącymi się pytaniami, podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Współwłasność a doręczenie decyzji podatkowej
a) Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność (w tym ustawową wspólnotę małżeńską), to zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (współmałżonkach);
b) W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje Wójt Gminy. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie - również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

W A Ż N E !
Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu z nich, co jest wymagane przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa.


W obowiązującym stanie prawnym, małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel, solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, otrzyma jeden egzemplarz decyzji
w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące współwłasność
(podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie),

co oznacza, że:

w decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wykazani zostaną obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku. Tym samym, każdy z małżonków otrzyma decyzję wymiarową. Fakt otrzymania tej decyzji, każdy z małżonków, zobowiązany jest potwierdzić.
W decyzji ustalającej wskazana zostanie wysokość należnego podatku od przedmiotu opodatkowania tj. np. określonego areału gruntu, nie zaś podmiotu.

PRZYKŁAD:
Małżonkowie Jan i Janina Kowalscy, zam. xxx, są współwłaścicielami zabudowanej nieruchomości (dom + grunt) położnej w Gminie Lubań, w związku z czym, zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości za 2016 r. w wysokości 250,00 zł.

Organ podatkowy ustali zobowiązanie podatkowe w wysokości 250,00 zł. Taką decyzję otrzyma zarówno Jan Kowalski, jak i Janina Kowalska.

Jednakże pamiętać należy, że należny gminie podatek to kwota 250,00 zł,
nie zaś 2 x po 250,00 zł.
II.W związku ze zmianami przepisów ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, od dnia 01.01.2016 r.

zobowiązanie podatkowe w wysokości do 100 zł,
płatne będzie jednorazowo np. w I racie podatku, tj. 15.03.2016 r.


na koto Urzędu Gminy Lubań 16 1930 1275 2272 0244 8875 0001 bądź u inkasenta.

PRZYKŁAD:
Jan Kowalski jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 0,3000 ha i zobowiązany jest zapłacić podatek rolny w wysokości 81,00 zł. Otrzyma decyzję wymiarową na 2016 r. w sprawie podatku rolnego, gdzie wskazana zostanie tylko jedna rata.

Powyższe ma zastosowanie także w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Lubań, pok. 20, tel. 75 646 59 24
28 12 2015


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze