biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251806

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja 2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokument jaki złożyliśmy na koniec grudnia 2015 roku został oceniony pozytywnie i otrzymał 213 punktów, co dało nam 4 miejsce na liście rankingowej Dolnego Śląska.

W ramach otrzymanych środków beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na

1. Zakładanie działalności gospodarczych – START UP – środki mogą być przeznaczone na budowę, adaptację lub remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności, zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, odnawialne źródła energii lub wdrażanie nowych technologii przyjaznych środowisku.

Beneficjent:
- osoba fizyczna, która przez okres ostatnich dwóch lat nie prowadziła działalności gospodarczej (nie była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczych)

2. Rozwój działalności gospodarczych - środki mogą być przeznaczone na wspieranie działań w kierunku rozwoju usług, a także drobnej wytwórczości, podnoszenia kompetencji pracowników, opieki nad dziećmi, dostępu do usług zdrowotnych i usług społeczno-opiekuńczo-integracyjnych, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, odnawialne źródła energii lub wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska.

Beneficjent:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) - także dot. wszystkich członków spółki cywilnej

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz rewitalizacja lokalnych zasobów - w ramach tego działania środki możemy przeznaczyć na budowę, remont i wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz modernizacja i adaptacja obiektów użyteczności publicznej służących pobudzeniu aktywności społeczeństwa, wspieranie działań polegających na oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej (ścieżki edukacyjnej, tablice informacyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw, itp.), wspieranie działań dotyczących tworzenia i doposażenia profesjonalnej bazy turystycznej, edukacyjnej.

Beneficjent:
Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe lub jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wspieranie ochrony środowiska – środki otrzymać będzie można na wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do dziedzictwa przyrodniczego obszaru Partnerstwa Izerskiego (parki, skwery, itp.)

Beneficjent:
Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe lub jednostki samorządu terytorialnego.

5. Tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – środki przeznaczone na budowę, adaptację, wyposażenie, remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz na zatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy.

Beneficjent:
Osoba fizyczna, organizacja pozarządowa i osoba prowadząca działalność gospodarczą.

6.Granty– środki przeznaczone m.in. na rozwój oferty z wykorzystaniem potencjału miejsc integracji społecznej, podniesienie aktywności społecznej poprzez doposażenie podmiotów życia społecznego, wspieranie działań promocyjnych, dotyczących obszaru Partnerstwa Izerskiego i produktów lokalnych, wspieranie działań polegających na oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw, itp.), wspieranie działań dotyczących tworzenia i doposażenia profesjonalnej bazy turystycznej, edukacyjnej.

Beneficjent:
Organizacja pozarządowa, związek wyznaniowy.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach działań PROW 2014-2020 zapraszamy do biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski.

Zapraszamy na fb, twitter, G+ oraz na stronę internetową www.lgdpartnerstwoizerskie.pl gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące szkoleń, spotkań i punktów konsultacyjnych dla Beneficjentów PROW 2014-2020."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
04 08 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze