biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251755

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Pracowita sesja
25 września 2009 roku odbyła się sesja Rady Gminy Lubań, podczas której zajęto się bardzo istotnymi sprawami dla mieszkańców gminy jak również całego powiatu lubańskiego.
W obradach rady gminy uczestniczył Starosta Powiatu Lubańskiego - Pan Walery Czarnecki. Obecność starosty związana była z koniecznością zaopiniowania przez radę gminy przesunięcia terminu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu. Korzystając z okazji Starosta Powiatu Lubańskiego bardzo szczegółowo omówił procedurę likwidacji zakładu oraz możliwość uzyskania pomocy przy spłacie zadłużenia z budżetu państwa. Ponadto radni gminy, odbiegając od tematu, poruszyli sprawę utrzymania oraz remontu dróg powiatowych.
Kolejna uchwała podjęta na ostatniej sesji dotyczyła zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubań. Biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjne gminnych sieci wodociągowych Wójt Gminy Lubań zawnioskował o podwyższę ceny za m3 wody pobrany z gminnego ujęcia wody w Pisarzowicach o 3 grosze w stosunku do dotychczasowej ceny oraz o 6 groszy za m3 wody zakupiony od Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Radni zaakceptowali wniosek wójta gminy i ustalili ceny wody w następującej wysokości :
1) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ujmowaną przez Gminę Lubań:
a ) gospodarstwa domowe - cena za 1 m3 dostarczonej wody – 1,65 zł / 1 m3 brutto
b ) pozostali odbiorcy - cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,97 zł / 1 m3 brutto
2) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zakupioną z Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu :
a ) gospodarstwa domowe - cena za 1 m3 dostarczanej wody – 2,77 zł / 1 m3 brutto
b ) pozostali odbiorcy - cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,80 zł / 1 m3 brutto.
Ponadto rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2009 oraz w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubań w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości specjalną strefą ekonomiczną.
Znaczącym punktem obrad było przyjęcie informacji Wójta Gminy Lubań o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2009 roku. Radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedmiotowa informacja została przez radnych zaopiniowali pozytywnie.
Mając na uwadze obowiązek przedłożenia informacji o przedłożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz pracowników urzędu gminy do dnia 30 października Wójt Gminy Lubań oraz Przewodniczący Rady Gminy zapoznali radnych z opinią Urzędu Skarbowego o przedłożonych oświadczeniach oraz ich własna analizę i spostrzeżenia.
Ostatnią sprawą poruszoną przez radnych było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie zlej realizacji budowy wodociągu w Nawojowie Łużyckim. Radni zapoznali się ze stanowiskiem wszystkich zainteresowanych stron obecnych podczas obrad, tj. skarżącego, przedstawiciela mieszkańców oraz wójta gminy. Po przeanalizowaniu sprawy podjęto decyzję o uznaniu skargi za bezpodstawną.
Kończąc sesję radni kierowali zapytania do wójta gminy w istotnych sprawach dla mieszkańców gminy.
12 10 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze