biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251810

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Przed wakacyjna sesja
Pod koniec czerwca bieżącego roku odbyła się sesja Rady Gminy Lubań. W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto trzy uchwały oraz rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie przekroczenia terminu udzielania odpowiedzi oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu w zakresie nieprawidłowego zarządzania świetlica w Radostowie.
W pierwszej kolejności rozpatrzono przedmiotowa skargę. Na posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy – Jacek jaworski zaprosił skarżących w celu wysłuchania argumentów obu stron, tj Wójta Gminy Lubań i Pani Dyrektor GOKiS oraz mieszkańców Radostowa. Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą rada gminy w części dotyczącej przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi uznała skargę za zasadną natomiast za bezzasadną uznała skargę na nieprawidłowe zarządzanie świetlica wiejską.
Ponadto z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Uniegoszcz podjęto uchwałę o przystąpieniu wskazanego sołectwa do regionalnego programu „Odnowa wsi w Województwie Dolnośląskim”.
Następnie dokonano zmian budżetu i budżecie Gminy Lubań na rok 2010 aktualizując przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne.
Ostatnią uchwała podjęto na przedmiotowej sesji była uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2010 rady Gminy Lubań z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wprowadzona do uchwały zmiana umożliwia Wójtowi Gminy Lubań obciążania inwestorów za umieszczanie, naprawę, konserwację lub modernizację podziemnych inwestycji liniowych w tak zwanych drogach nie posiadających kategorii drogi publicznej.
20 07 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze