biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252345

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Przed wakacyjna sesja
Pod koniec czerwca bieżącego roku odbyła się sesja Rady Gminy Lubań. W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto trzy uchwały oraz rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie przekroczenia terminu udzielania odpowiedzi oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu w zakresie nieprawidłowego zarządzania świetlica w Radostowie.
W pierwszej kolejności rozpatrzono przedmiotowa skargę. Na posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy – Jacek jaworski zaprosił skarżących w celu wysłuchania argumentów obu stron, tj Wójta Gminy Lubań i Pani Dyrektor GOKiS oraz mieszkańców Radostowa. Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą rada gminy w części dotyczącej przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi uznała skargę za zasadną natomiast za bezzasadną uznała skargę na nieprawidłowe zarządzanie świetlica wiejską.
Ponadto z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Uniegoszcz podjęto uchwałę o przystąpieniu wskazanego sołectwa do regionalnego programu „Odnowa wsi w Województwie Dolnośląskim”.
Następnie dokonano zmian budżetu i budżecie Gminy Lubań na rok 2010 aktualizując przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne.
Ostatnią uchwała podjęto na przedmiotowej sesji była uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2010 rady Gminy Lubań z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wprowadzona do uchwały zmiana umożliwia Wójtowi Gminy Lubań obciążania inwestorów za umieszczanie, naprawę, konserwację lub modernizację podziemnych inwestycji liniowych w tak zwanych drogach nie posiadających kategorii drogi publicznej.
20 07 2010


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze