biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251759

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Intensywnie kończą kadencję
Jedną z ostatnich już sesji obecnej kadencji była sesja Rady Gminy Lubań, która odbyła się w dniu 29 września bieżącego roku. Przewodniczący rady – Jacek Jaworski w porządku obrad przewidziano m.in. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz podjęcie 13 uchwał.
W pierwszej kolejności radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Lubań z jego działalności i pracy urzędu gminy w okresie między sesjami. W sprawozdaniu Wójt podkreślił przede wszystkim podjęte czynności w zakresie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków nawalnych deszczów.
Istotnym punktem sesji było przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. Rada gminy wysłuchała pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze oraz poszczególnych stałych komisji rady gminy. Ostatecznie informacja została przyjęta przez radnych Rady Gminy Lubań, za co podziękował w swoim imieniu oraz pracowników urzędu Wójt Gminy Lubań.
Następnie przystąpiono do omawiania oraz podejmowania uchwał. Między innymi rada gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, określiła sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego oraz zaliczyła drogi do kategorii dróg gminnych. Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy oraz określono szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Ważną uchwała podjęta podczas sesji, a dotyczącą niemalże wszystkich mieszkańców gminy, jest uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Ostatnia cześć obrad poświęcona była rozpatrzeniu dwóch skarg na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie zabezpieczenia dróg w Uniegoszczy przed niszczeniem ich przez wody opadowe oraz nie podjęcia działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Uniegoszczy. Obie skargi radni rady Gminy Lubań uznali za bezzasadne.

18 10 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze