biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251750

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 19 maja 20015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubaniu odbyła się V sesja Rady Gminy Lubań . W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto 29 uchwał.

Jednym z pierwszych punktów sesji było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2014-2024. Strategia stanowi aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubań na lata 2005-2015. Dokument został opracowany z uwzględnieniem wymagań i oczekiwań mieszkańców gminy, biorących udział w konsultacjach społecznych, przeprowadzonych na drodze ankietyzacji oraz w ramach spotkań w każdym z sołectw. Realizacja Strategii ma służyć osiągnięciu podstawowego celu, jakim jest zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, przy jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Jednocześnie przedmiotowy dokument stanowi odpowiedź na dynamikę zmian uwarunkowań społeczno-gospodarczych w gminie i w jej otoczeniu, jak również zmian formalno-prawnych zachodzących w kraju.

Na tejże sesji podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Henryków Lubański, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski oraz wsi Pisarzowice. Niniejsze dokumenty powstały w wyniku prac mieszkańców wsi, biorących udział w warsztatach w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Strategia określa drogę do wyznaczonego celu jakim jest poprawa warunków życia na wsi. Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej.

Ponadto, podjęto projekty uchwał przedłożone przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zatwierdzenie zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zatwierdzenie corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Obydwa projekty uchwał dotyczyły miedzy innymi informacji o ilości podopiecznych oraz ilości udzielanych zasiłków. Szczegółowo omówiono charakter udzielanej pomocy oraz kryteria jakie należy spełnić, aby ją uzyskać. Ponadto, wskazano ogólne kwoty udzielanych zasiłków, wysokość środków finansowych zabezpieczanych z budżetu gminy oraz budżetu państwa.

Kolejnym punktem było podjęcie dwóch uchwał - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubań, dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty. Projekty niniejszych uchwał korygują brzmienie zapisów dostosowując go do treści zapisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Następnie, radni z uwagi na powstały klub radnych „Ponad podziałom”, zobowiązani byli do powołania w skład komisji rewizyjnej przedstawiciela klubu. Dotychczas we wskazanej komisji pracowało pięciu radnych. Niemniej jednak statut gminy podkreśla, iż komisja rewizyjna pracuje w 5-osobowym składzie. Stąd też należało odwołać ze składu komisji rewizyjnej jednego radnego. Ponadto, zwiększono skład osobowy Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno-Gospodarczej. Przedstawiciel klubu radnych „Ponad podziałom” – Tadeusz Kuś nie otrzymał aprobaty rady gminy do pracy w Komisji Rewizyjnej. Podczas sesji klub radnych zobowiązany został do złożenia kolejnej kandydatury

Podczas sesji, dokonano niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2015 - zmiany dotyczyły głównie zwiększenia dochodów w obszarze działań związanych z realizacją projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Dokonano także zmian w aspekcie środków zadysponowanych dla sołectw, zapewniono środki na sfinansowanie kosztów dostępu do aktualnych zintegrowanych danych ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej Lubań – obszar wiejski, poprzez udzielenie dotacji dla Powiatu Lubańskiego – Administrator, prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz zaplanowano środki na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubań.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań obejmującego obręb sołectw Gminy Lubań. Projekty uchwał zapewniają możliwość realizacji potrzeb Gminy w zakresie działań planistycznych. Przystąpienie do zmiany planu jest uzasadnione uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, niesie ze sobą wzrost rozwoju gminy czyli promocję proekologicznego wizerunku, jednocześnie otwartość na współpracę z inwestorami oraz wkład gminy do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej w sprawie promowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Na koniec, przyjęto projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Lubań. Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Lubań o rozproszonej zabudowanie, dla którego budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie uzasadniona.

Ważnym punktem sesji było podtrzymanie przez radę gminy chęci udziału i współpracy z Lokalna Grupą Działania „Partnerstwo Izerskie”.

26 05 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze