biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251750

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Radni udzielili absolutorium
W dniu 24 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań odbyła się VI Sesja Rady Gminy Lubań. Głównym punktem sesji było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań, które oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzono zapoznaniem się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2014, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ponadto, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Konopski przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2014 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawione materiały dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2014 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok. Następnie swoje stanowiska przedstawili przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady Gminy, którzy również pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie.

W związku z powyższym radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lubań –Zbigniewowi Hercuniowi. Wójt podziękował Radnym Rady Gminy Lubań za okazane mu zaufanie oraz poparcie jego dotychczasowych działań.

Podczas sesji, dokonano niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2015 - zmiany dotyczyły głównie zaplanowania wydatków na potrzeby przeprowadzenia remontu na oczyszczali ścieków w Pisarzowicach, zwiększenia dotacji dla GOKiS-u z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora kultury. Dokonano także zmian w aspekcie środków zadysponowanych dla Rady Sołeckiej Pisarzowice na dofinansowanie prac renowacyjnych zabytkowego witrażu w kościele w Pisarzowicach.

Następnie przyjęto projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości – radni przyznali dotację w wysokości 1 500,00 zł na dofinansowanie prac renowacyjnych witraża zabytkowego kościoła dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Macierzyństwa NMP w Pisarzowicach.

Kolejnym punktem było podjęcie projektu uchwały dotyczącej powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatur na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Rejonowego w Lubaniu. W związku z upływem kadencji ławników sądowych należało przeprowadzić wybory ławników na kadencję 2016-2019. Kandydatury składane są Radzie Gminy Lubań do 30 czerwca. Po upływie wskazanego terminu zespół powołany przez Rade Gminy Lubań sprawdza poprawność złożonych dokumentów. W skład komisji wchodzą Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Trefler oraz przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Gminy Lubań– Edward Konopski, Kazimierz Cwynar, Wanda Hybińska i Ryszard Koncki.

Na koniec, radni po raz kolejny głosowali nad powołaniem w skład komisji rewizyjnej członka z nowo powstałego klubu radnych „Ponad Podziałom”. Kandydat klubu - Tadeusz Kuś nie otrzymał ponownie wystarczającej liczby głosów. Klub radnych „Ponad Podziałom” zobowiązany jest do ponownego wytypowania kandydata.

01 07 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze