biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100811

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Powakacyjna sesja Rady Gminy Lubań
Po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej w dniu 9 września 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubań. W porządku obrad ujęto kilka istotnych uchwał. W pierwszej kolejności radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Lubań oraz Przewodniczącej Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

Jednym z pierwszych punktów sesji było powołanie skarbnika Gminy Lubań. Z dniem 9 września 2016 roku powołano Panią Elżbietę Siedlecką na stanowisko skarbnika głównego - księgowego budżetu Gminy Lubań.

Ważną uchwałą, którą podjęli radni jest uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Lubań. Podobne dotacje na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków udzielono z budżetu gminy w roku 2015. Jest to forma wspomagająca mieszkańców do uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy. Rozległe tereny gminy i niski wskaźnik zaludnienia dyskwalifikują nas z możliwości otrzymania dofinansowania na budowę kanalizacji spławnej, które jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, zobowiązani jesteśmy stworzyć tzw. centrum usług wspólnych. W przypadku gminy, nie wpłynie to znacząco na zmianę organizacyjną i finansową, ponieważ dotychczas obsługę finansową szkół gminnych prowadził Gminny Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół.

Na tejże sesji, podjęto również uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubań. Zmianie uległ jeden z paragrafów.

Decyzję wójta, w roku bieżącym, powołano zespoły spisowe, które inwentaryzują wszystkie drogi, mosty, przepusty na terenie gminy. Na podstawie zebranego materiału sukcesywnie są przygotowywane uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu. Tym razem zaliczono 5 dróg do kategorii dróg gminnych.

Podczas sesji, dokonano zmiany uchwały nr XII/107/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Zmiana dotyczy przeznaczenia dotacji t.j. wyłączenie renowacji chrzcielnicy i włącznie do zadania wykonanie dokumentacji projektowej na częściowy remont kościoła w Radostowie.

Ponadto, podjęto projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwałę przedłożono pod obrady rady gminy z uwagi na wybór Pana Tadeusza Skarzyńskiego na funkcję sołtysa Radogoszczy.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Lubań. Urząd Gminy Lubań złożył wniosek przedłużenie o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Wniosek o przedłużenie czasu sporządzono w oparciu o analizę ekonomiczną. Na dobry wynik finansowy wpłynęła znacznie zwiększona w ostatnim roku odbiorców wody. W tym miejscu należy poinformować, że gmina otrzymała koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej oraz wydajności obecnych ujęć wody. Jednoznacznie z niej wynika, że będzie można dostarczać wodę z naszego ujęcia mieszkańcom Kościelnika, Kościelników Dolnych i Jałowca. Stąd też zamierzmy w przyszłym roku umożliwić dostawę wody do wskazanych odbiorców i obniżyć im cenę wody za 1 m3.

Jednym z ostatnich punktów sesji było wprowadzenie niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2016 – nastąpił szereg zmian w zakresie zwiększenia wydatków i wprowadzenia nowych zadań, które Gmina Lubań planuje zrealizować w 2016 roku m.in. w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zadanie p.n. „Wiata turystyczna w Jałowcu” czy „Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz” na podstawie otrzymanej promesy.

Ostatnia cześć obrad poświęcona była przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Wójt Gminy Lubań poinformował, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubań za I półrocze 2016 roku. Ostatecznie informacja została przyjęta jednogłośnie przez radnych Rady Gminy Lubań, za co podziękował w swoim imieniu oraz pracowników urzędu Wójt Gminy Lubań.15 09 2016


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze