biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251753

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejna sesja za nami
W dniu 13 października 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności radni zajęli się projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań. Opracowanie przedmiotowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań wynika z określenia nowych obszarów rozmieszczenia inwestycji jaką jest budowa dwutorowej napowietrznej linii elektronicznej 400 kV Mikołowa-Czarna. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań przebieg linii elektroenergetycznej 2x400 kV wyznaczony został w wariancie, który ze względów przestrzennych czy społecznych nie jest możliwy do realizacji, stąd konieczna jest zmiana przedmiotowego dokumentu, celem właściwego określenia przebiegu inwestycji.

Znaczącym punktem obrad było przyjęcie pakietu uchwał, zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań. Zmiana dotyczyła wprowadzenia nowych załączników graficznych ustalających granice obszaru objętego opracowaniem zmiany planu oraz obszary wyłączone z opracowania planu.

Podczas sesji, dokonano niezbędnych zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2016 – zmiana dotyczyła głównie dokonania korekty brzmienia nazwy zadania w ramach uzyskanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – korekta dotyczyła zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz, dz. nr 335 (0+000 do 0+750) [powódź, intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.].

Na koniec, przyjęto informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok 2015/2016. Radni zapoznali się z m.in. z ważnymi aspektami organizacji i pracy placówek oświatowych (kadra, integracja, nauczanie indywidualne, zajęcia wychowania fizycznego, etaty wsparcia, wyrównywanie szans edukacyjnych itp.) czy też o wynikach sprawdzianów i egzaminów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lubań. Przedmiotowa informacja została przez radnych zaopiniowana pozytywnie.
27 10 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze