biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251753

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Ostatnia sesja w roku 2016
Głównym punktem ostatniej sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku było uchwalenie budżetu na 2017 rok. Budżet zawiera realizację szeregu zadań inwestycyjnych oraz tzw. stałe, takich jak utrzymanie szkół, administracji itp. I tak w 2017 roku przewidziane są do realizacji m.in. następujące zadania inwestycyjne:

w zakresie infrastruktury wodociągowej:
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz, w rejonie ulicy Jałowcowej,
- budowa studni antyskażeniowej na sieci wodociągowej,

w zakresie niskiej emisji:
- rozbudowa oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Lubań – na realizację tego zadania planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych,

w zakresie transportu i łączności:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pisarzowice,
- przebudowa dróg wewnętrznych w Radostowie Średnim i Pisarzowicach.

w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie,
- adaptacja budynku po manufakturze na świetlicę wiejską oraz siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Henrykowie Lubańskim – prace zostaną wykonane po uzyskaniu środków zewnętrznych,

- w zakresie ochrony środowiska:
Po raz kolejny w bieżącym budżecie, zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na udzielanie dotacji osobom indywidualnym na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasady oraz wysokość udzielonych dotacji ustalili radni podczas VXII sesji.

Należy nadmienić, że planowanych inwestycji i przedsięwzięć remontowych jest więcej, Gmina Lubań po raz drugi w budżecie na rok 2017, wyodrębniła fundusz sołecki, przeznaczając na jego realizację 231 038,32 zł. Kompleksowy plan funduszu uwzględnia zadania odnoszące się do poszczególnych obszarów życia wsi, których realizacja zależy przede wszystkim od inicjatywy samych mieszkańców. Wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej w 2017 roku planuje się do realizacji wiele przedsięwzięć m.in.: oświetlenie placu zabaw i wiaty w Pisarzowicach, zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w Radogoszczy, wykonanie placu zabaw w Radostowie Górnym oraz inne prace związane z utrzymaniem infrastruktury.

W związku z kończącym się rokiem budżetowym radni na tejże sesji podjęli uchwałę dokonującą zmiany w budżecie Gminy Lubań na rok 2016. Znaczących zmian do budżetu nie wprowadzono. Wprowadzone zmiany miały charakter porządkowy, zamykający rok budżetowy.

Istotną uchwałą była uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Z uwagi na brak możliwości zakończenia inwestycji do dnia 31 grudnia 2016 roku, wśród wskazanych inwestycji znalazła się odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów Dolny, budowa budynku szkolnego Kościelnik – dokumentacja projektowa, wiata turystyczna w Jałowcu oraz modernizacja budynku świetlicy w Mściszowie.

Bez zastrzeżeń radni uchwalili Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na 2017 rok. Przedmiotowy program zakłada kontynuację działań podejmowanych już w latach poprzednich, takich jak prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci.

Podczas sesji podjęto uchwałę zmieniającą statut sołectwa Radogoszcz. Wprowadzona zmiana dotyczy głównie sposobu przeprowadzenia zebrania wiejskiego i jego ważności. Pozostałe zapisy statutu nie uległy zmianie.

Ważnym punktem sesji było uchwalenie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla Gminy Lubań na lata 2016-2031. Uchwalony dokument pozwoli w przyszłości na realizację inwestycji energetycznych zgodnych z aktualnymi planami rozwojowymi Gminy Lubań przez przedsiębiorstwa związane z tą branżą oraz na modernizację istniejących zasobów, jak i pozyskiwania nowych źródeł energii.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie uchwały dotyczącej zasad przyznawania sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy Lubań. Warto zaznaczyć, iż poprzez czynny udział w obradach sołtysi będą bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów przedstawianych przez mieszkańców.

Kolejną decyzją Rady Gminy Lubań była zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy instrukcji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Lubań. Zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisów w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej, dla osoby składającej deklaracje podatkowe.

Na koniec, z uwagi na fakt, iż było to już ostatnie spotkanie radnych w kończącym się roku Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy Lubań podziękowali radnym za kolejny rok intensywnej pracy oraz życzyli wszystkim wytrwałości w kolejnym 2017 roku.

05 01 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze