biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1218563

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 30 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności zgodnie z porządkiem posiedzenia, Rada Gminy rozpoczęła podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Zgodnie z uchwałą, nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Uniegoszcz nazwę: ul. Dębowa. Nadanie nazwy ulicy istniejącej, będącej własnością Gminy Lubań, podyktowane było koniecznością ustalenia przejrzystych numeracji porządkowych nowo powstającym budynkom w tym regionie, co jest następstwem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zaprojektowano tereny m.in. pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto, nazwa ulicy „Dębowa” komponuje się z istniejącym otoczeniem w tym regionie.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin. Projekt uchwały uwzględnia aktualny stan organizacyjny szkół i placówek. Doprecyzowano niektóre ustalenia adresowane do kadry kierowniczej w szkołach, które wynikają z częściowej reorganizacji sieci placówek szkolnych na terenie gminy Lubań, w szczególności na zmianach dotyczących dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, zatrudnienia logopedy oraz dostosowania do możliwości finansowych Gminy Lubań.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radogoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą strukturę klasy I-III. Celem przekształcenia jest zapewnienie uczniom przyszłych klas IV-VIII lepszych warunków nauki, dostęp do lepszej bazy dydaktycznej oraz polepszenie warunków i czasu dojazdu do szkoły dla dzieci z miejscowości Mściszów. Ponadto, celem zmian jest również dostosowanie sieci szkolnej do potrzeb wynikających z zachodzących, niekorzystnych zmian demograficznych oraz racjonalizacją zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych. Obniżenie progu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Radogoszczy do struktury organizacyjnej klas I-III zapewni dalsze funkcjonowanie szkoły dla najmłodszych uczniów, a także pozwoli zachować szkołę jako miejsce ważne dla społeczności lokalnej.

Następnie, radni uchwalili projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego-wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe. Plan wdrożenia reformy edukacji w Gminie Lubań zakłada płynne przejście z obecnego systemu 6-letnich szkół podstawowych w system 8 letnich szkół podstawowych. Uczniom szkół podstawowych zostanie zapewnione kształcenie w tych samych budynkach szkolnych. Efektem końcowym reformy będzie funkcjonowanie czterech ośmioletnich szkół podstawowych na bazie tych samych obiektów w których funkcjonują obecnie oraz Szkoła Podstawowa w Radogoszczy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy o strukturze organizacyjnej klas I-III. Natomiast uczniom klas IV-VIII zapewnia się realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach. Włącznie Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach do Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach od roku szkolnego 2018/2019 daje możliwość zapewnienia pracy dla większości ilości nauczycieli gimnazjum, umożliwi uzupełnienia wymiaru godzin nauczania w innych szkołach podstawowych na terenie gminy. Aktualna siedziba Gimnazjum Publicznego im. A. Fredry w Pisarzowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach w którego w skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach stanowią jeden kompleks placówek oświatowych co jest dodatkową pozytywną przesłanką do prawidłowego funkcjonowania obu placówek szkolnych z jednoczesnym zagospodarowaniem obiektów gimnazjalnych przez starszych uczniów (klasy VII) i wykorzystanie pracowni przedmiotowych.

Bez zastrzeżeń radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. Przedmiotowy program zakłada współpracę Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Celem współpracy było prowadzenie - w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi - aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lubań i na rzecz jego mieszkańców. Realizacja Programu służy budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

Po zakończeniu sesji Rady Gminy Lubań, odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Lubań, na którym poruszone zostały bieżące sprawy Gminy i poszczególnych sołectw. Była to również dobra okazja, do omówienia problemów nurtujących społeczność lokalną.

10 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze