biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251753

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 30 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności zgodnie z porządkiem posiedzenia, Rada Gminy rozpoczęła podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Zgodnie z uchwałą, nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Uniegoszcz nazwę: ul. Dębowa. Nadanie nazwy ulicy istniejącej, będącej własnością Gminy Lubań, podyktowane było koniecznością ustalenia przejrzystych numeracji porządkowych nowo powstającym budynkom w tym regionie, co jest następstwem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zaprojektowano tereny m.in. pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto, nazwa ulicy „Dębowa” komponuje się z istniejącym otoczeniem w tym regionie.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin. Projekt uchwały uwzględnia aktualny stan organizacyjny szkół i placówek. Doprecyzowano niektóre ustalenia adresowane do kadry kierowniczej w szkołach, które wynikają z częściowej reorganizacji sieci placówek szkolnych na terenie gminy Lubań, w szczególności na zmianach dotyczących dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, zatrudnienia logopedy oraz dostosowania do możliwości finansowych Gminy Lubań.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radogoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą strukturę klasy I-III. Celem przekształcenia jest zapewnienie uczniom przyszłych klas IV-VIII lepszych warunków nauki, dostęp do lepszej bazy dydaktycznej oraz polepszenie warunków i czasu dojazdu do szkoły dla dzieci z miejscowości Mściszów. Ponadto, celem zmian jest również dostosowanie sieci szkolnej do potrzeb wynikających z zachodzących, niekorzystnych zmian demograficznych oraz racjonalizacją zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych. Obniżenie progu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Radogoszczy do struktury organizacyjnej klas I-III zapewni dalsze funkcjonowanie szkoły dla najmłodszych uczniów, a także pozwoli zachować szkołę jako miejsce ważne dla społeczności lokalnej.

Następnie, radni uchwalili projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego-wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe. Plan wdrożenia reformy edukacji w Gminie Lubań zakłada płynne przejście z obecnego systemu 6-letnich szkół podstawowych w system 8 letnich szkół podstawowych. Uczniom szkół podstawowych zostanie zapewnione kształcenie w tych samych budynkach szkolnych. Efektem końcowym reformy będzie funkcjonowanie czterech ośmioletnich szkół podstawowych na bazie tych samych obiektów w których funkcjonują obecnie oraz Szkoła Podstawowa w Radogoszczy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy o strukturze organizacyjnej klas I-III. Natomiast uczniom klas IV-VIII zapewnia się realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach. Włącznie Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach do Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach od roku szkolnego 2018/2019 daje możliwość zapewnienia pracy dla większości ilości nauczycieli gimnazjum, umożliwi uzupełnienia wymiaru godzin nauczania w innych szkołach podstawowych na terenie gminy. Aktualna siedziba Gimnazjum Publicznego im. A. Fredry w Pisarzowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach w którego w skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach stanowią jeden kompleks placówek oświatowych co jest dodatkową pozytywną przesłanką do prawidłowego funkcjonowania obu placówek szkolnych z jednoczesnym zagospodarowaniem obiektów gimnazjalnych przez starszych uczniów (klasy VII) i wykorzystanie pracowni przedmiotowych.

Bez zastrzeżeń radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. Przedmiotowy program zakłada współpracę Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Celem współpracy było prowadzenie - w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi - aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lubań i na rzecz jego mieszkańców. Realizacja Programu służy budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

Po zakończeniu sesji Rady Gminy Lubań, odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Lubań, na którym poruszone zostały bieżące sprawy Gminy i poszczególnych sołectw. Była to również dobra okazja, do omówienia problemów nurtujących społeczność lokalną.

10 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze