biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251808

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 27 października 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Lubań.

W pierwszej kolejności radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2017. Jedną z istotniejszych zmian było zwiększenie planowanych dochodów w obszarze działań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Dodatkowo, dokonano również zmian w budżecie obejmujących środki funduszu sołeckiego.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującego działkę 186/8 obręb Jałowiec. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującej działkę nr 186/8 obręb Jałowiec realizowane jest w związku z uwzględnieniem wniosku inwestora w celu dostosowania ustaleń studium do nowych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących przeznaczenia i zasad zabudowy nieruchomości pozostałej po dawnej Fabryce Tektury.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań. Opracowanie przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań związane jest z usunięciem przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna przeznaczonej do demontażu. Demontaż ww. istniejącej linii elektroenergetycznej zostanie zrealizowany po budowie i uruchomieniu nowej linii elektroenergetycznej, która będzie zrealizowana zgodnie z nową lokalizacją.

Następnie, radni uchwalili projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r– Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły określa obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach m. in. nauczyciela wspomagającego, doradcy zawodowego. Tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych może być zwiększony do liczby godzin, które zaspokoją potrzeby niepełnosprawnego ucznia biorąc też pod uwagę zalecenia określone w orzecznictwie kształcenia specjalnego.

Znaczącym punktem obrad było przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/148/2012 w sprawie podziału Gminy Lubań na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wprowadzone zmiany dotyczą dopisania do okręgu wyborczego nr 15 ulicy Żwirowej i Dębowej.

Podczas sesji, przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/137/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W uchwale prowadzono zmianę dotyczącą

funkcjonowania PSZOK w Lubaniu przy ul Bazaltowej - obiekt będzie czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto, w uchwale wymieniono nowy zakres dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zebranych selektywnie.

Bez zastrzeżeń radni przyjęli informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2016/2017. Radnych zapoznano ze strukturą funkcjonujących na terenie gminy szkół, tj. liczba uczniów, zatrudnieniem, wynikami nauki, itp.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”. Rada Gminy Lubań wyraziła zgodę na przystąpienie do inicjatywy, której celem jest wspólne opracowanie strategii rozwoju południowej części Dolnego Śląska na lata 2020-2030. Południowa część naszego województwa wymaga nowego, spójnego planu modernizacji i rozwoju. Przyjęcie strategii dla Pogórza Sudeckiego i Sudetów na lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa, pozwoli wszystkim ubiegać się o znaczące środki finansowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Pogórza to jedyna szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska i odwrócenia niekorzystnych trendów.
07 11 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze