biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251753

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Listopadowa Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 30 listopada 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Lubań.

Jednym z pierwszych punktów sesji było przyjęcie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2017 - zmiany dotyczyły głównie dokonania modyfikacji planowanych wydatków poprzez ich zmniejszenie bądź zwiększenie.

Następnie, radni podjęli uchwałę wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawojowie Śląskim. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Cena wywoławcza przedmiotowej działki zostanie ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dochody uzyskane ze sprzedaży pozwolą na realizację niezbędnych zadań własnych Gminy Lubań.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lubań na rok 2018.

Ważnym punktem sesji było przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubań na lata 2018-2022”. W opracowanym programie przedstawiono między innymi prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, plan remontów, przewidywaną sprzedaż mieszkań, zasady ustalania czynszów, planowane wydatki i źródła ich finansowania oraz inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Na tejże sesji dokonano niezbędnych zmian w uchwale Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań. Zmiana zapisów przedmiotowej uchwały była podyktowana koniecznością ujednolicenia zapisów w części dotyczącej obniżek czynszu.

W związku z koniecznością dostosowania istniejącej sieci szkół na terenie gminy Lubań do nowego ustroju szkolnego, Rada Gminy Lubań podjęła również pakiet uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. To jednak nie wszystko, z uwagi iż, przedmiotowe uchwały stanowią jednocześnie akt założycielski szkół powstających w wyniku przekształceń, stąd też radni podjęli uchwały w sprawie nadania im statutów. Nadane statuty regulują ich aktualną wewnętrzną organizację i zawierają informacje dotyczące wszystkich dziedzin ich działalności.

Następnie przyjęto projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Lubań. Gmina Lubań posiada rozległe tereny i budowa sieci kanalizacyjnej na tych terenach jest bardzo kosztowna i często technicznie niemożliwa. W związku z tym właściciele nieruchomości, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Jest to forma wspomagająca mieszkańców do uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań. Opracowanie przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań miało na celu wyznaczenie nowych obszarów pod rozmieszczenie inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym jaką jest realizacja nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Mikułowa – Czarna.

Podczas wspomnianej sesji również wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań. Na okres 1 roku przydzielono Wójtowi Gminy Lubań dodatek specjalny w wysokości 40 %.

Na koniec, radni przyjęli projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. Przedmiotowa uchwała w sposób kompleksowy i przejrzysty ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie dla adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane.
08 12 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze